Kikinga House, Suite 102C

TEL: +254718899900

EMAIL: info@diasporainterlink.com

P.O BOX 19208-00100 NAIROBI, KENYA